certified

Yoga teacher

Yoga Teacher
Certified

Yoga Teacher

ครูโยคะทุกท่านล้วนแต่มีประสบการณ์และความชำนาญที่แตกต่างกันไป (ทุกท่านมีใบรับรอง) คุณสามารถเลือกครูโยคะจากความเชี่ยวชาญได้

Introduction

ครูโยคะทุกท่านล้วนแต่มีประสบการณ์และความชำนาญที่แตกต่างกันไป (ทุกท่านมีใบรับรอง) คุณสามารถเลือกครูโยคะจากความเชี่ยวชาญได้

Certification:

  • RYT-200 Yoga Alliance
  • Basic immersion release – Relax & Detox
  • Iyengar yoga retreat (from India)
  • Yoga therapy & Ayurveda program
book now